De Koel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Aanwijzingen van de stewardorganisatie dienen onverwijld opgevolgd te worden. 

Artikel 2
De toeschouwer moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Toegangskaarten moeten bij het betreden van het vak ter controle worden getoond.

Artikel 3
Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op andere tribunes of vakken dan waarvoor het toegangsbewijs geldt. De nummering van de plaatsen dient, waar die is aangebracht, onvoorwaardelijk in acht genomen te worden.

Artikel 4
Het is verboden zich langer dan strikt noodzakelijk op te houden op of bij toegangspoorten, toegangshekken, trappen, gangpaden, bordessen of andere plaatsen welke vrij gehouden dienen te worden in geval van calamiteiten.

Artikel 5
Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden in, dan wel op lichtmasten, hekken, muren, daken en andere daarvoor vatbare bouwwerken.

Artikel 6
Het is verboden het stadion te betreden in het bezit van of onder invloed van alcoholhoudende drank, dan wel andere middelen die de geestestoestand beïnvloeden.

Artikel 7
Het is verboden zich, ten overstaan van medesupporters dan wel supporters van de bezoekende club, zodanig te gedragen dat dit gedrag op enigerlei wijze als aanstootgevend, provocerend of bedreigend ervaren kan worden.

Artikel 8
Het is verboden in het stadion vuur- of knalwerk mee te nemen, dan wel voor handen te hebben, welke de orde kunnen verstoren of bij wet verboden zijn.

Artikel 9
Het is verboden andere voorwerpen in het stadion mee te nemen, dan wel voorhanden te hebben, welke de orde kunnen verstoren of bij wet verboden zijn.

Artikel 10
Het is verboden in het stadion met enig voorwerp, dan wel enige vloeistof te gooien.

Artikel 11
Het is verboden met een, naar het oordeel van de stewardorganisatie, discriminerende tekst of leus in het stadion mee te voeren en aan te brengen.

Artikel 12
Het is verboden reclameteksten, - leuzen, of –afbeeldingen in het stadion mee te voeren of aan te brengen.

Artikel 13
De stewardorganisatie is ten alle tijden gerechtigd de toeschouwer(s) te onderwerpen aan een lijfelijke visitatie, dan wel kledingonderzoek. De toeschouwer, die het stadion betreedt, stemt in met fouillering.

Artikel 14
Voorwerpen, welke bij fouillering worden aangetroffen en naar het oordeel van de stewardorganisatie ongeoorloofd zijn, worden ingenomen. Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen, wordt de politie onverwijld in kennis gesteld.

Artikel 15
Het is verboden het stadion te betreden voor personen ten aanzien van wie in het buitenland een lokaal of landelijk stadionverbod van kracht is.

Slotbepalingen
 
Artikel 16
Bij geconstateerde overtreding van één der bepalingen van dit reglement is de stewardorganisatie gerechtigd de betrokken toeschouwer(s) te verwijderen. Bij verwijdering verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid, zonder dat er recht op restitutie bestaat. In voorkomende gevallen kan door het VVV-Venlo bestuur aan een toeschouwer de toegang tot het stadionterrein voor een langere periode ontzegd worden en kan i.v.m. overtreding door de KNVB opgelegde boete of aangebrachte schade op de betrokken toeschouwer(s) worden verhaald.

Artikel 17
Ieder lid van het Publiek dient, wanneer het een Stadion betreedt dan wel in een Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994, hierna tezamen wel aangeduid als "een legitimatiebewijs".

Artikel 18
Naast dit huishoudelijk reglement blijven de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 op 15 juni 2004 onverminderd van kracht.

Artikel 19
Het VVV-Venlo bestuur en de Gemeente Venlo sluiten elke aansprakelijkheid voor schade, door het betreden en verblijven op het stadionterrein uit

Website partners Agro Lingua - Lef - Systemec