Menu

ANBI

De VVV Foundation is per maart 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam: Stichting VVV-Venlo Foundation

RSIN: 822201902

Post- en bezoekadres:
Stadion de Koel (VVV-Venlo)
Kaldenkerkerweg 182
5915 AH VENLO
Telefoon: 077-3515806
Emailadres: foundation@vvv-venlo.nl


NAMEN VAN DE BESTUURDERS

  • Peter Broekmans
  • Josine van Loon
  • Marco Bogers
  • Jan Kessels
  • Martijn Hendrikx
  • Frank Hermans

BELONINGSBELEID
Het bestuur van de VVV Foundation heeft het bezoldigingsbeleid en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Het bestuur van de VVV Foundation is actief op onbezoldigde basis.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

JAARVERSLAG   
jaarrekening 2019 [Download]
Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd

STRATEGISCH PLAN  [Download]
Ons strategisch plan, waarin missie, visie en strategie zijn opgenomen

mf2